Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Powder Brows Academy w Stalowej Woli

ZAKRES ZASTOSOWANIA

§ 1. Ogólne Warunki Umów jako część umowy

 1. Ogólne Warunki Umów (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Malwiną Ziębą prowadzącą przedsiębiorstwo PowderBrows Academy w Stalowej Woli, REGON 383931003 NIP 8652314272 (zwaną dalej Usługodawcą), a nabywcami oferowanych przez nią towarów i usług (zwanymi dalej Klientem), o ile nie zawarto odrębnych umów stanowiących inaczej. 
 2. OWU określają ramy współpracy i moją zastosowanie do zawieranych przez Usługodawcę z kontrahentami umów sprzedaży, a także umów o świadczenie usług, do których odpowiednio stosuje się umowy o zleceniu.

§ 2. Pierwszeństwo warunków uzgodnionych w konkretnym zamówieniu

Warunki konkretnych umów obowiązujące Usługodawcę i Klienta określa się w pisemnych umowach sprzedaży i dokumentach zamówienia, także w formie elektronicznej, w przypadku rozbieżności, każdorazowe indywidualne, pisemne lub zawierane drogą elektroniczną ustalenia Stron mają pierwszeństwo przed OWU.

§ 3. Pierwszeństwo OWU w razie konfliktu wzorców umownych

Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Klient będący przedsiębiorcą stosuje własne ogólne warunki umów i inne wzorce umowne, których postanowienia są sprzeczne z niniejszymi OWU, OWU Usługodawcy będą miały pierwszeństwo przed OWU Klienta.

ZAWIERANIE UMÓW

§ 4. Informacje handlowe niestanowiące oferty i stanowiące ofertę

 1. Informacje zamieszczone w katalogach Usługodawcy, w kalendarzach, drukach promocyjnych, ulotkach, materiałach reklamowych i na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie informację handlową oraz zaproszenie do składania zamówień i zapytań ofertowych, skierowane do Klienta.
 2. Pozycje asortymentu i usług szkoleniowych zamieszczone w sklepie internetowym stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych produktów i usług. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, zmierzających do poprawy jakości oferowanych przez niego produktów i usług, bez konieczności uzasadniania tych zmian, ani wykonywania ich w już dostarczonych towarach i usługach.

§ 5. Sposób zamawiania towarów i usług 

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym, bądź za pośrednictwem formularza do zamówień, a jeżeli dany towar lub usługa nie widnieje w asortymencie sklepu internetowego – złożenie zapytania ofertowego poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy.
 2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Usługodawca, w terminie 5 dni, przedstawia Klientowi ofertę albo informuje o niemożności przedstawienia oferty. 
 3. W razie wątpliwości milczenie Usługodawcy oznacza odmowę przedstawienia oferty.
 4. Strona internetowa usługodawcy umożliwia rezerwację usług w wybranym przez Klienta terminie, za zapłatą odpowiedniego zadatku.

§ 6. Składniki oferty

 1. Oferta określa co najmniej termin i miejsce realizacji usługi, warunki odbioru przedmiotu sprzedaży oraz wynagrodzenie Usługodawcy.
 2. Oferta może określać również cenę uzależnioną od rozmiarów zamówienia.
 3. Jeżeli wykonanie umowy ma następować partiami lub etapami, oferta określa również warunki i termin realizacji poszczególnych partii lub etapów.
 4. Jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż nie jest w stanie spełnić tylko niektórych spośród wymagań technicznych określonych w zapytaniu ofertowym, oferta również zawiera takie zastrzeżenie. 
 5. Jeżeli oferta stanowi całkowite i jednoznaczne zatwierdzenie warunków określonych w zapytaniu ofertowym, nie musi zawierać wszystkich wymienionych wyżej składników. 

§ 7. Okres ważności oferty 

 1. Jeżeli w ofercie nie postanowiono inaczej, jest ona ważna przez okres dwóch tygodni od jej złożenia wobec Klienta i jest skierowana tylko do tego Klienta z wyłączeniem innych osób. 
 2. Oferty zamieszczone w sklepie internetowym są ważne tak długo, jak długo pozostają opublikowane.

§ 8. Wyjątki od zasady niezmienności oferty – klauzula wzrostu kosztów 

 1. W okresie swej ważności oferta jest co do zasady niezmienna.
 2. W odniesieniu do świadczenia usług wyjątkowo oferta może ulec zmianie jedynie w wypadku istotnego i niedającego się przewidzieć wzrostu cen hurtowych, o czym Usługodawca poinformuje Klienta.
 3. Brak akceptacji modyfikacji oferty, o której mowa w punkcie powyższym, jest równoznaczny z wycofanie oferty przez Usługodawcę oraz odmową przyjęcia zamówień opartych na tej ofercie.

§ 9. Sposób określenia wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie Usługodawcę może być w ofercie określone ryczałtowo lub kosztorysowo, jednak jeżeli nie wskazano w ofercie, że jest ono kosztorysowe, przyjmuje się, że wynagrodzenie jest ryczałtowe.
 2. Wynagrodzenie za usługi oferowane w sklepie internetowym jest ryczałtowe.

§ 10. Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta na podstawie ważnej oferty Usługodawcy oraz elektroniczne lub pisemne potwierdzenie tego zamówienia przez Usługodawcę. 
 2. Usługodawca może zażądać przedstawienia umocowania osoby, która składa zamówienie w imieniu Klienta.
 3. Usługodawca przyjmuje zamówienie albo odmawia jego przyjęcia w terminie 3 dni. W razie wątpliwości milczenie Usługodawcy poczytuje się za odmowę przyjęcia zamówienia. 
 4. Po otrzymaniu zamówienia, Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła Klientowi potwierdzenie zamówienia określające termin realizacji usługi lub umowy sprzedaży oraz umówione wynagrodzenie lub cenę. Warunki ustalone w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Stron.
 5. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Usługodawcy odpowiada Klient będący przedsiębiorcą.

§ 11a. Zmiany specyfikacji usługi lub towaru po zatwierdzeniu zamówienia 

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, uzupełnienie lub zmiana zamówienia w zakresie wymogów technicznych, specyfikacji towaru lub usługi, wymagań dotyczących norm, certyfikatów, jest możliwa jedynie za wyraźną, pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. W takim wypadku zmiana specyfikacji zamówienia uprawnia Usługodawcę do jednostronnej rekalkulacji uzasadnionych kosztów oraz do jednostronnej zmiany terminu realizacji zamówienia, a w razie niemożności realizacji zamówienia według nowej specyfikacji – do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcy w związku z przystąpieniem do wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY

§ 12. Sposób zapłaty wynagrodzenia lub ceny

 1. Ceny towarów i usług podane przez usługodawcę są cenami brutto, oznaczonymi w walucie polskiej (polski złoty) i jeżeli nic innego nie wynika z umowy, nie obejmują one kosztów transportu.
 2. Klient będący przedsiębiorcą będzie dokonywał zapłaty ceny na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, w terminie w niej określonym.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie mu faktur VAT w formie elektronicznej.
 4. Zapłata wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Przez zapłatę wynagrodzenia Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Usługodawcy wskazanego na fakturze VAT.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty przez Klienta całości wynagrodzenia. 
 7. Usługodawca może pobierać zadatek na poczet wykonania umowy. Jeżeli Klient będący konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem sklepu internetowego, formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) w terminie 14 dni od jej zawarcia, zadatek podlega zwrotowi. Jeżeli oświadczenia takiego nie złoży, zwrot zadatku przysługuje jedynie w wypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 8. Zadatek może być pobierany od Klientów rezerwujących wykonanie usług oferowanych przez Usługodawcę. Zasady i zakres zwrotu zadatku określa tabela publikowana na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 14. Prawo wstrzymania realizacji umowy i odstąpienia od dalszego etapu zamówienia

 1. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Usługodawcy, Usługodawca, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, OWU i przepisów prawa, ma prawo wstrzymania realizacji dalszych etapów umowy oraz nieprzyjmowania zamówień do czasu uregulowania należności zaległych. 
 2. W wypadku powyższym terminy realizacji zamówienia ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia w płatności do dnia otrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością tak dalece, że nie ma widoków na wykonanie umowy, Usługodawca może odstąpić od umowy w zakresie niewykonanym i żądać od Klienta zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 15. Prawo żądania zabezpieczenia wynagrodzenia ze względu na sytuację finansową Klienta

 1. W przypadku ogłoszenia upadłości albo likwidacji przedsiębiorstwa Klienta albo powzięcia przez Usługodawcę innej uzasadnionej okolicznościami wątpliwości co do wypłacalności Klienta, Usługodawca może zażądać od Klienta udzielenia zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia poprzez zaliczkę, zadatek lub przedpłatę.
 2. W wypadku odmowy udzielenia zabezpieczenia, Usługodawca może odstąpić od umowy i żądać od Klienta zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§ 16. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia a roszczenia z tytułu gwarancji

Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uiszczenia wynagrodzenia.

ODBIÓR TOWARU I DOSTAWA

§ 20. Odbiór ex works (EXW)

Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, odbiór przedmiotu sprzedaży następuje na zasadach EX WORKS. Oznacza to, iż w ramach umowy Usługodawca nie organizuje transportu przedmiotu sprzedaży do Klienta. Odebranie przedmiotu sprzedaży, w tym jego załadunek, jak również koszty z tym związane, zapewnia sobie Klient we własnym zakresie.

§ 17. Pakowanie produktów

Przedmiot sprzedaży pakuje się w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w transporcie. 

§ 18. Odbiór przedmiotu sprzedaży

 1. Gdy zamówiony towar jest gotowy do obioru, zawiadamia się Klienta o możliwości dokonania odbioru osobistego.
 2. Odbiór produktu powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki.
 3. Odbiór towarów jest dokonywany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentu wydania magazynowego lub pokwitowania.
 4. Usługodawca może wylegitymować i zbadać upoważnienie do działania osoby, która podejmuje się wykonania odbioru w imieniu Klienta.

§ 19. Termin i warunki odbioru towarów

Przez termin odbioru rozumie się wydanie towaru Klientowi, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, potwierdzeniu zamówienia i niniejszych OWU.

§ 21. Badanie przedmiotu sprzedaży pod kątem zgodności z zamówieniem

 1. Usługodawca w trakcie odbioru umożliwi Klientowi sprawdzenie jakości produktów pod kątem zgodności z zamówieniem.
 2. Jeżeli Strony uzgodniły, że towar nie będzie zapakowany do wysyłki, Usługodawca, przed wydanie produktów, umożliwi Klientowi ich sprawdzenie pod kątem zgodności z zamówieniem.
 3. W takim wypadku w momencie odbioru produktu od Usługodawcy, Klient jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru pod względem ilościowym oraz w zakresie możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń, rys i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić, dokonując jego oględzin. Dokumentem potwierdzającym odbiór zamówienia jest dokument odbioru. Klient może na własne ryzyko zrezygnować z dokonania takich oględzin. Potwierdzenie dokumentu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem produktu bez zastrzeżeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 22. Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację ilościową w momencie odbioru towaru, odnotowując jednocześnie zastrzeżenia na dokumencie odbioru.
 2. W odniesieniu do produktów oferowanych w sklepie internetowym Klient ma prawo do reklamacji jakościowej na podstawie gwarancji.
 3. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, Usługodawca udziela dwuletniej gwarancji na oferowane produkty.
 4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile Strony nie postanowią inaczej.
 5. Zgłoszenia gwarancyjne Klient jest obowiązany kierować na piśmie lub drogą elektroniczną.
 6. Producent rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne Klienta w terminie 14 dni.
 7. Jeżeli przedmiot sprzedaży wymaga poprawek, Klient będący przedsiębiorcą ma obowiązek jego dostarczenia do siedziby Usługodawcy na własny koszt.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

§ 23. Wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wynikło ono z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
 2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Usługodawcy, w szczególności pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, demonstracje, epidemie, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców i energii elektrycznej oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa i inne podobne okoliczności.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, czas realizacji zamówienia przez Usługodawcę może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takich przypadkach żadna modyfikacja daty realizacji zamówienia nie będzie mogła być przedmiotem odszkodowania czy pomniejszenia zafakturowanej kwoty.
 4. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem za utracone korzyści, utratę zysku ani za jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Klient.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie produktu w transporcie, jeśli transport realizowany jest przez Klienta lub na jego zlecenie, bądź też Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze produktu i nie zgłosi zastrzeżeń przy odbiorze produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Sposób dostarczenia OWU

 1. Informacja o niniejszych OWU jest dołączana jako załącznik do oferty oraz potwierdzenia zamówienia.
 2. Usługodawca publikuje OWU na swojej stronie internetowej, w sklepie internetowym oraz w formie drukowanej w swej siedzibie. 
 3. Składając zamówienie Klient akceptuje OWU bez zastrzeżeń.

§ 25. Modyfikacje postanowień OWU

Wszelkie modyfikacje dotyczące niniejszych OWU, jak też wyłączenia stosowania poszczególnych postanowień OWU pomiędzy Stronami dla celów realizacji konkretnego zamówienia, wymagają jednoznacznego zaakceptowania ich przez Usługodawcy w formie elektronicznej.

§ 26. Korespondencja Stron

 1. Wszelka korespondencja Stron mająca związek z zamówieniem będzie prowadzona za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej podanych w zamówieniu lub pocztą tradycyjną na adresy korespondencyjne ujawnione w stosownym rejestrze.
 2. Strona niezwłocznie zawiadomi Kontrahenta o każdej zmianie adresu korespondencyjnego.

§ 27. Cesja wierzytelności

Klient nie może cedować wierzytelności wynikającej z umowy zawartej z Usługodawcą bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 28. Prawo polskie

Do wszelkich umów zawieranych przez Usługodawcę z Klientem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

§ 29. Odesłanie do przepisów

W kwestiach nieuregulowanych w OWU lub w/w umowach mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy sprzedaży, o dzieło, umowy dostawy lub umowy zlecenia – stosownie do rodzaju zamówienia Klienta. 

§ 30. Prorogatio fori

Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Klientem z niniejszej umowy będzie zawsze sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy. 

§ 31. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcy jego danych osobowych zgodnie z zawartą na stronie Usługodawcy klauzulą informacyjną RODO.